Logo

BIOPOLYM

Přípravek do napájecí vody a do krmiva

Hydrolyzát hnědé mořské řasy Ascophyllum Nodosum. Je upravený pro přidávání do napájecí vody a do krmení. Působí příznivě na rozvoj žaludeční a střevní mikroflóry, zefektivňuje trávení v tenkém střevě a zrychluje předání živin do krevního řečiště. To vše působí na lepší výživovou kondici organizmu. Je jednou z vybraných technologií, doporučovanou pro splnění požadavků směrnice Rady EU 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) spojené s uplatňováním nejlepší dostupné techniky.

Využití

 • Prasata
  • Zkrácení doby výkrmu
  • Vyšší přírůstek
  • Snížení emisí čpavku o 40-50%
  • Lepší natalita narozených selat
  • Vyrovnanost vrhů
  • Odstranění průjmování selat
 • Brojleři
  • Zkrácení doby výkrmu
  • Vyšší přírůstek
  • Snížená spotřeba krmiva a napájecí vody
  • Nižší úhyn
  • Snížení emisí čpavku o 40-50%
  • Vyšší kvalita vyprodukované kejdy
  • Nižší náklady na větrání
 • Nosnice
  • Lepší natalita ustájených nosnic
  • Vyšší snůška a hmotnost vajec
  • Vyšší pevnost skořápky
  • Lepší zbarvení žloutku
  • Snížení emisí čpavku o 40-50%

Způsob aplikace

Přípravek se dávkuje do napájecí vody nebo vlhkého krmení dávkovacím čerpadlem.
Spotřeba:

 • aplikace do napájecí vody - 3-6ml přípravku na 100kg ž.váhy, nebo poměrem 1 : 2000 až 1 : 2500
 • aplikace do vlhkého krmení- 1-1,5 lit.přípravku na 1.000kg suchého krmení

BIOPOLYM FZL
Je určen pro aplikaci do vlhkého krmení u prasat. Dávkuje se čerpadlem v závislosti na spotřebě suché krmné směsi v dávce 1,5-2lit./1t suchého krmiva, je hustší konzistence a proto se musí dávkovat šnekovým čerpadlem, nebo v předředěném stavu membránovým čerpadlem. Snižuje emise amoniaku a zabraňuje sedimentaci kejdy, zvyšuje užitkovost.

BIOPOLYM FZT
Je určen pro aplikaci do napájecí vody (brojleři, nosnice), je dobře čerpatelný membránovýn čerpadlem, používá se v dávce 1:1.500 až 1:2.500.
Snižuje emise amoniaku a zabraňuje sedimentaci kejdy, zvyšuje užitkovost.

BIOPOLYM GRANULÁT
Je určen pro aplikaci do suchého krmení, používá se v dávce 0,6-1kg/1t suchého krmiva.
Snižuje emise, zabraňuje sedimentaci kejdy, zvyšuje užitkovost.

Skladování

Přípravek se skladuje v chladnu a temnu, nevystavovat extrémním teplotám a přímému slunečnímu svitu. Záruční doba jeden rok při zachování skladovacích podmínek.

Balení

Biopolym FZL - 10-ti lit.plastikové kanystry (1 paleta=720 lit.)
Biopolym FZT - 10-ti lit.plastikové kanystry (1 paleta=720 lit.)
Biopolym Granulát - plastikový sáček 1kg nebo 30 kg

Obecné informace

 • přípravky se neředí do zásoby, pouze k okamžité spotřebě
 • při náhodném požití koncentrátu vypít větší množství vody, při zasažení očí vypláchnout a vyhledat lékaře
 • pro každý provoz se zpracuje individuelní aplikační návod

BIO-ALGEEN G-40

Ošetření exkrementů hospodářských zvířat

Hydrolyzát hnědé mořské řasy Ascophyllum Nodosum. V roztoku s vodou vytváří spolu s exkrementy zvířat agaritické médium pro bouřlivý rozvoj mikroorganizmů. Tím dochází ke zrychlení přirozeného biologického rozkladu exkrementů při současném omezení emisí stájových plynů. Je jednou z vybraných technologií, doporučovanou pro splnění požadavků směrnice Rady EU 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) spojené s uplatňováním nejlepší dostupné techniky.

 • Snížení emisí amoniaku o 40-50%
 • Rozrušení sedimentů a usazenin v jímkách a věžích
 • Zrychlení fermentace kejdy na cca 53-55dnů
 • Zvýšení hnojivé hodnoty ošetřené kejdy (snížení spotřeby strojených hnojiv o 30-40%)
 • Zvýšení produkce bioplynových stanic při použití ošetřené kejdy až o 40%
 • Zlepšuje činnost ČOV

Využití

 • Rozrušení starých sedimentů a usazenin
  postřikem sedimentů v podroštových prostorech, jímkách nebo věžích dochází k postupnému rozrušení sedimentů a k uvolnění plné skladovací kapacity
 • Ošetřená kejda nesedimentuje, ani nevytváří plovoucí krustu.
  V průběhu mnohočetných fermentací dochází k samovolnému promíchávání kejdy, ta vykazuje dobrou čerpatelnost, dobře se transportuje a aplikuje.
 • Zlepšení stájového mikroklimatu
  Amoniak je okamžitě využit jako zdroj dusíku při tvorbě mikrobiálního proteinu. Tím se omezí emise čpavku, jak ve stáji, tak při skladování, transportu a aplikaci kejdy.
 • Zrychlení fermentace
  Preparát působí jako výrazný aktivační faktor podporující rozvoj autochtonní saprofytické mikroflóry kejdy. Kejda je profermentována cca za 53-54 dny. Po této lhůtě je kejda způsobilá k hnojení půdy, pro přípravu kompostů, nebo i k zálivce kulturních rostlin a pícnin.
 • Zvýšení hnojivé hodnoty kejdy
  Rozvoj mikroflóry kejdy omezuje ztráty hnojivých živin, především nedochází ke ztrátě dusíkatých látek ve formě amoniaku. Díky obsahu uronových kyselin se vytváří v půdě podstatně větší humusová centra, zlepšuje se růst kulturních rostlin, především rozsah jejich kořenového systému. Při hnojení ošetřenou kejdou je možno snížit hnojení strojenými hnojivy o 30-40%.
 • Zlepšení činnosti bioplynových stanic a ČOV
  Pokud jsou exkrementy hospodářských zvířat dále zpracovávány čistírnou odpadních vod či na bioplynové stanici, urychluje přípravek samočistící schopnost odpadních vod, u bioplynových stanic podporuje nárůst metanogenních mikroorganizmů a tím i zvýšený vývin bioplynu.

Možné úspory při aplikaci přípravku

 • volná průchodnost transportních cest a skladovacích prostor kejdy
 • snížení spotřeby technické vody na proplachování
 • zlepšení zdravotního stavu ustájených zvířat
 • snížení spotřeby elektrické energie na míchání a pohonných hmot na transport kejdy
 • možnost využít plné skladovací kapacity jímek a věží
 • snížení spotřeby strojených hnojiv

Způsob aplikace G-40

Přípravek se aplikuje ředěný vodou v poměru 1:50 až 1:100, podle množství sušiny a celkových provozních podmínek. Nástřik se provádí běžnými prostředky (zahradní konev, zádový postřikovač, ve větším množství pak WAP či fekální vůz) na podlahovou plochu, do kanálů nebo jímek. Aplikační dávka se řídí obsahem sušiny v kejdě, stavem sedimentů a použitou technologií - 150 - 300 g/1m3 kejdy.


JEDNORÁZOVÁ APLIKACE - jímky, věže, kanály

Po vyčerpání maximálního množství kejdy se na zbylý sediment aplikuje JEDNORÁZOVĚ dávka 0,2-0,5lit./m3.
Aplikace do:

 • jímek se provádí postřikem hladiny z cisterny, pro lepší zapravení přípravku je dobré použít po aplikaci míchadlo,
 • věží se provádí protlačením roztoku přípravku přes výpustní ventil do spodní části věže z cisterny,
 • podroštových kanálů se provádí politím zaroštované plochy ručně, nebo nástřikem z cisterny


PRAVIDELNÁ APLIKACE - jímky, věže, kanály

Provádí se PRAVIDELNÝM postřikem čerstvě vyprodukované kejdy v deních, třídeních nebo týdeních intervalech, dávka přípravku se zvětšuje vždy podle prodloužení časového intervalu mezi aplikacemi. Aplikuje se politím roštové podlahy, dávka 0,2-0,4lit./m3.

Skladování

Přípravek skladovat v chladu a temnu, nevystavovat extrémním teplotám a přímému slunečnímu svitu. Záruční doba jeden rok při zachování skladovacích podmínek.

Balení

Bio-Algeen G-40 - 10-ti lit.plastikové kanystry (1 paleta=720 lit.)

Obecné informace

 • přípravek neředit do zásoby, vždy dávkovat nejdříve koncentrát pak napouštět vodu, pro aplikaci postřikovači nalívat roztok do postřikovače přes sítko, použité nádoby nesmí obsahovat zbytky dezinfekčních roztoků a jiných chem.látek, účinnost ovlivňuje i přítomnost antibiotik a saponátů
 • v pracovním roztoku je přípravek naprosto neškodný pro personál, zvířata i životní prostředí, při náhodném požití koncentrátu vypít větší množství vody, při zasažení očí vypláchnout větším množstvím vody a vyhledat lékaře
 • přípravek se ředí 1:50 až 1:100 vodou
© 2004 ing. V.Gjurov, Klokočná 89, 251 64
Telefon: 603 825 659
E-mail: V.Gjurov@seznam.cz
WWW: www.bioalgeen.cz